Mina tjänster

Kartläggning och mätning

En grundlig kartläggning av ett projekts utgångsläge före planering är ofta en välinvesterad satsning. Markytornas höjdläge, omfattning och kanter mäts in. Byggnaders strategiska mått och golvnivåer mäts. Rörsystem och brunnar gås igenom och data på material, dimensioner, höjdnivåer och lutningar samlas in. Fastigheters egna kablar (till motorvärmare, belysning, mm) märks ut och mäts in. Data på anslutningar så som el, telefon, fjärrvärme, vatten och avlopp samlas in från respektive verk och presenteras i kartläggningen. Av ytornas mätdata görs alltid en terrängmodell som sedan förädlas till höjdkurvor. I en planering beaktas kartläggningens data och dugliga befintliga konstruktioner kan lämnas kvar, onödiga kollisioner med befintliga anläggningar kan undvikas.

Planering av fastigheters infrastruktur

Företaget planerar saneringar av fastigheters yttre rörsystem som dräneringar, regnvattensystem, vatten och avlopp. Ska en fastighet ansluta sig till kommunala vatten och avloppsledningar så uppgörs behövliga anslutningsritningar.

Planering av kommunalteknik

Företaget gör planeringar åt olika vattentjänstverk omfattande vatten- och av loppsledningar, pumpstationer, mm. Uppdragen omfattar allt från inledande mätningar i terräng till kontakter med markägare och uppgörande av entreprenadhandlingar samt utpålning av planen i terrängen.

Planering av marklutningar

För att få ett områdes vattenavledning att fungera skall markytornas lutning vara korrekt och dagvattenbrunnarna finnas på rätt ställen. Ofta innebär en felaktig marklutning att det uppstår fuktskador på konstruktioner. Tjänsten utförs ofta i samband med större saneringar av gårdsplaner. Av områdets mätdata görs en terrängmodell som modelleras efter arkitektplaneringen. Slutprodukten blir en höjdsatt ritning med höjdkurvor där ytvattenbrunnar placerats på rätt ställe.

Mängdberäkning och kostnadskalkylering

Mängdberäkning av t.ex. schakt-, eller fyllnadsmassor görs behändigt och med stor noggrannhet från terrängmodeller. Planeringarna görs oftast innehållande en terrängmodell av markytan och då kan massor räknas utifrån den. Planeringsprogrammet ger enkelt mängder på rör, brunnar mm. Ur planerna fås behändigt detaljerade brunnsförteckningar till grund för prissättning och utförande. En beställare undrar förstås vad förverkligandet kommer att kosta, och planeringen kan alltid kompletteras med en kostnadskalkyl som grund för budgetering mm. Här kommer den långa erfarenheten av offertberäkning inom jordbyggnadsbranschen till nytta.